Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Vytankujte si jazdu autom MAZDA MX5 na Slovakia Ring

Súťaž vytankujte si jazdu autom MAZDA MX5 na Slovakia Ring 2019

Výhercovia súťaže

Môžeme vyhlásiť výhercov našej súťaže Vytankuj si jazdu na Mazde MX5! Pre veľký záujem a množstvo súťažiacich sme sa rozhodli vyžrebovať štyroch výhercov, ktorí sú nasledovní:

  • 1. Fábrik Dezider
  • 2. Koloman Tóth
  • 3. Miroslav Mikulik
  • 4. Matej Jandura


Výhercom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie s nimi!
Ostatní záujemcovia sú srdečne vítaní 5. septembra na Slovakia Ringu na JOPI DAY na VEĽKOM OKRUHOVOM POHÁRI JOPI! Vstup je voľný!

Pravidlá súťaže

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť JOPI ČS, s. r. o., so sídlom Makov 3005, 023 56 MAKOV, IČO: 36746053, zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 1869/L. Súťaž je organizovaná v dobe od 1.7.2019 do 25.8.2019.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré minimálne raz natankujú na čerpacích staniciach (zoznam nájdete na webovej stránke www.jopics.sk) organizátora v minimálnej výške 25,- EUR s DPH. V takomto prípade zákazník obdrží od obsluhy čerpacej stanice aj kópiu pokladničného dokladu, ktorý bude slúžiť ako zlosovací kupón. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na všetkých čerpacích staniciach organizátora kópiu pokladničného dokladu s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový).
Originál pokladničného dokladu si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi súťaže vrátane rodinných príslušníkov uvedených osôb.

4. Súťaží sa o nasledovné výhry: 3 krát jazda na originálnom pretekárskom aute MAZDA MX5 na profesionálnej pretekárskej dráhe Slovakia Ring.
Žrebovanie sa uskutoční 28.8.2019 o 15.00 v kancelárskych priestoroch organizátora na adrese č.1434, 925 84 Vlčany. Žrebuje sa zo zlosovacích kupónov vhodených do žrebovacích urien.

5. Jednotlivé ceny - výhry obdržia vylosovaní výhercovia v prípade predloženia originálneho pokladničného dokladu. V prípade ak sa výherca neprihlási o svoju výhru do 10 dní odo dňa žrebovania, organizátor uskutoční žrebovanie náhradného výhercu v náhradnom termíne, ktorý organizátor oznámi na svojej webovej stránke. Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle spoločnosti, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže: www.jopics.sk.

6. Dňa 28.8.2019 o 15.00 hod. sa v kancelárskych priestoroch organizátora na adrese č.1434, 925 84 Vlčany uskutočnia tri žrebovania, spomedzi všetkých herných zlosovacích kupónov obdržaných od obsluhy čerpacích staníc a vložených do žrebovacích urien na všetkých čerpacích staniciach JOPI počas trvanie súťaže.

7. Daňovú povinnosť v súvislosti s výhrou znáša výherca výhry.

8. Účasťou v tejto súťaži účastníci vyjadrujú svoj súhlas s týmto štatútom organizátora – jeho obsahom a podmienkami.

9. Osobné údaje súťažiacich, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, (ďalej len „Osobné údaje"), budú spracovávané s cieľom vedenia tejto súťaže zahŕňajúceho predovšetkým, nie však výlučne, identifikácie súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov na výhernom zozname, ochranu práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže. V náväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude usporiadateľ Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov: (I) plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) a uskutočnenie opatrení prijatých pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 odst.1 písm. b) GDPR), (II) splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (tj. súťažou) vzťahuje v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (III) uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a vymáhania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (tj. súťažou).
Doba spracovania Osobných údajov podľa článku 9 týchto pravidiel je doba trvania súťaže a ďalej počas jedného roka po jej skončení. Po uplynutí tejto lehoty uschovania môže usporiadateľ spracovávať Osobné údaje, len ak bude ich dlhšie uschovanie odôvodnené zákonom či účelmi oprávnených záujmov usporiadateľa, predovšetkým ochranou právnych nárokov.
Spracovanie Osobných údajov sa riadi predovšetkým týmito pravidlami.
Poskytnutie Osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže uvedené v článku 9. týchto pravidiel je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.
Správcom Osobných údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a s rovnakým cieľom ako usporiadateľ, predovšetkým organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.
Práva súťažiaceho je možné uplatniť prostredníctvom kontaktu info@jopics.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese uvedenej v 1. bode týchto pravidiel alebo na e-maile info@jopics.sk. Na tomto e-maile môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorovým orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.
Súťažiaci má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. Predovšetkým súťažiaci má právo na informácie a prístup k Osobným údajom a právo na opravu svojich Osobných údajov, blokovanie nesprávnych Osobných údajov. Spracovanie Osobných údajov Súťažiacich nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre nich malo právne účinky alebo sa ich obdobne významne dotýkalo.
Súťažiaci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

V prípade, že s tým účastník vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, bude v prípade výhry jeho meno a priezvisko bezplatne zverejnené v médiách, vrátane internetu, v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. a) GDPR) na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
Osobné údaje podľa článku 9 týchto pravidiel budú spracovávané po dobu, dokedy účastník svoj súhlas neodvolá, alebo po dobu nezbytne nutnú k naplneniu cieľa spracovania. Účastník môže svoj súhlas udelený kedykoľvek odvolať a také odvolanie nebude mať žiadny negatívny dopad na účasť účastníka v súťaži. Súhlas je možné odvolať na nasledujúcej e-mailovej adrese info@jopics.sk. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to počas lehoty nezbytne nutnej k naplneniu cieľa takého spracovania.

10. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto štatútu súťaže, prípadne právo súťaž zastaviť, prerušiť, či odložiť.

11. Akékoľvek vymáhanie cien, alebo účasti v tejto súťaži je vylúčené.

12. V prípade akýchkoľvek sporov, nejasností, prináleží právo rozhodovania organizátorovi súťaže.

13. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti organizátora, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže www.jopics.sk.

V Makove, dňa 20.6.2019


JOPI ČS - Čerpacie stanice JOPI
JOPI OIL - Veľkoobchod a distribúcia PHM
JOPI TRADE - Daňový sklad PHM
Referenčná cena pre partnerov s palivovými kartami